Svátosti

Co je to svátost?

Svátosti jsou křesťanské obřady, tedy viditelné úkony, které zprostředkovávají neviditelnou Boží milost. Skrze ně přichází Bůh. Ustanovil je Ježíš Kristus, a to buď výslovně nebo svými činy. Ježíš svěřil udělování svátostí své církvi. Prostřednictvím církve a jejich zmocněnců (např. knězů) je člověk schopen svátost přijmout.

Jednotlivé svátosti jsou od sebe odlišné, proto ani nelze najít společný postup, kterými člověk svátosti přijímá (např. politím hlavy vodou a slovy „křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“ je zprostředkováno přijetí člověka mezi Boží lid a přivtělení ke Kristu, slovy „uděluji ti rozhřešení“ je zprostředkováno odpuštění hříchů).

Celkem je v církvi SEDM svátostí a provází člověka celým životem zde na zemi. Tím, že se s nimi člověk setkává od narození až po smrt, upevňují a prohlubují jeho víru. Rozlišujeme svátosti iniciační (křest, eucharistie, biřmování) – které uvádějí do křesťanského života, uzdravující (svátost smíření, pomazání nemocných) – působí uzdravení a obnovení těla i duše, společenství a poslání (manželství, kněžství).

Komu je svátost určena?

Ke křesťanství a k víře je zván každý člověk. Stejně jako k přijímání jednotlivých svátostí. Ty se však od sebe odlišují a tedy i okruh osob, které svátosti mohou přijmout se v některých případech různí (např. je zbytečné, aby svátost pomazání nemocných přijala osoba bez zdravotních komplikací).

Protože svátost není jen to viditelné znamení, ale pro křesťanský život má hluboký význam, je třeba, aby se osoba na přijetí svátosti dostatečně duchovně přichystala. Proto zpravidla bývají přípravy, které vede kněz. Délka přípravy může být různá. Pokud chcete svátost přijmout, můžete kontaktovat místního kněze.

Přesunout se na začátek