Kostel sv. Bartoloměje

Historie

Dle obecní kroniky obce Chvalkovice je zdejší kostel připomínán současně s kostelem ve St. Hvězdlicích a je datován rokem 1374. Fara je poprvé zmíněna v r. 1389 a jednalo se o budovu s nynějším číslem 62, tedy dům vedle bývalé školy směrem nahoru. Je rovněž zmiňováno hnutí spojené s mistrem Janem Husem. V této době byl zaznamenán velký posun obyvatelstva k učení mistra Jana a jeho následovníků. Výrazné to bylo v sousedních Hvězdlicích, kde dokonce farář Jiljí se přiklonil k Husovu učení to bylo roku 1427. Postupně se přidaly i celé Milonice a částečně i další obce včetně Chvalkovic. Tato výrazná náboženská dvojakost se táhla až do poloviny 16 stol. Rovněž fara se dostala do rukou nekatolíků, až zanikla úplně. Nějaký čas patřila chvalkovická farnost pod Litenčice, potom do Nových Hvězdlic a znovu do Litenčic. Až roku 1689 byl ustanoven prvním farářem Václav Neubauer.  A v kronice následuje jmenovitý výčet kněží až po patera Kellera, rodáka z Uhřic, který nastoupil do farnosti 9. 11.1924. Seznam čítá 17 jmen.

Architektura

Do roku 1803 byl strop v lodi zaklenutý a po tomto roce byl proveden trámový strop obitý palachem a nahozen vápennou maltou. V presbytáři zůstalo původní zaklenutí. Roku 1871 byla zrušena tzv. žebračka, což byl krytý vstup u bočního vchodu do kostela. Rovněž vstup na kůr, který byl ve věži směrem od návsi je zrušen a ze zahradní strany dostaven nový prostor pro schodiště na kůr a dále na věž kostela. V interiéru kostela jsou tři oltáře. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Bartoloměji, vlevo při čelním pohledu je oltář Panně Marii růžencové, vpravo oltář sv. Josefa nyní nahrazen sochou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pod kostelem byla hrobka kněží a majitelů panství. Náhrobní kameny původně v podlaze byly vyjmuty a osazeny ke zdi v bočních lodích. Jeden je datován 1767 a je na něm napsáno: Zde pochován jest slavný Franciscus Sigismundus Žialkovsky ze Žialkovic, bývalý pán v Komorově a Chvalkovicích, vše je psáno latinsky. Druhý náhrobek je datován 1780 a patří Catharina Bojakovská rozená de Žialkovitz. Třetí kámen zůstal pod stávající dlažbou a patří Josefíně Žialkovské rozené Přepické. Je datován 5.4.1730. V kronice je poznamenáno, že nová dlažba byla položena v r. 1946 firmou Fišman ze Židenic. Opravu malby v tomtéž roce provedl malíř Soldán z Nesovic.

Na věži byly tři zvony a byly svěceny 26.3.1884 a umíráček ke cti Panny Marie Bolestné, který je z r. 1782. Za první světové války byly tři zvony zrekvírovány a převezeny do Vídně na výrobu zbraní.

Roku 1883 byl kostel nově pokryt šindelem a roku 1884 byl kostel vymalován od J. Přečka, akademického malíře ze Šternberka.

Roku 1897 byl kostel znovu opraven a opraveny byly i varhany. 1898 bylo sázeno 6 lip před kostelem a farou.

Roku 1912 byl kostel znovu opraven, dána nová střecha, věž zdvižena, sanktusová věžička posunuta nad presbytář. Na věži osazeny hodiny. Opravu v tomto roce provedl stavitel Metoděj Charous z Nových Hvězdlic za 20 000 korun, což zaplatila K. Klazarová,  velkostatkářka z Komorova. V tomtéž roce byla postavena socha Panny Marie Lurdské na prostranství před kostelem, kterou darovala farnosti rovněž paní Klazarová.

Události 20. století

Obec společně s farností přikročila k opravě kostela. Práce zednické byly zadány staviteli Šípkovi z Hvězdlic za cenu 17000 korun. A ještě kuriozitka z roku 1929: v měsíci květnu byla postavena nízká zídka mezi farní budovou a kostelem a mezi kostelem a číslem 59 a zídka byla osazena železným plotem. Důvod? Ježto prostor za kostelem byl dětmi i dospělými znečišťován.

Náš významný rodák: Dne 13. srpna 1935 zemřel tu ve svém rodném domě č. 62 ve věku 73 let biskupský a konsistorní rada, pater František Venhuda. Byl kooperátorem v Podivíně . Zřídil faru v Sarajevském Poli, kde byl také farářem. Potom působil jako katecheta na měšťanské škole v Husovicích, kde byl vším občanstvem vážen a ctěn. Byl také ve výboru Sokola. Ze sbírek, jež on sám vykonal, postavil v Husovicích kostel a i jinak se zasloužil o rozkvět Husovic. Byl čestným občanem Husovic a je po něm pojmenována jedna ulice v této brněnské části. Narodil se ve zdejší obci 23.4.1862.

Rok 1947: 21 října bylo v naší obci biřmování, které provedl biskup Dr. Karel Skoupý. 21. prosince byl posvěcen nový zvon, který zakoupila paní Františka Šípková s rodinou a která zemřela tento den, těsně před svěcením zvonu. Svěcení provedl Opat Rajhradský a zemský prelát Václav Pokorný, rodák z Dobročkovic.

Rok 1957: V měsíci květnu byl tažen na věž nový zvon, který zbudoval ze sbírek, darů a také nákladem svým, zdejší farář profesor církevního práva, pater Josef Parma, který  dne 17. května náhle zemřel ve Vyškově v nemocnici ve věku 46 let.Po rozloučení se zesnulým, zde ve Chvalkovicích, byl převezen do rodné vsi Drnovice. Na uprázdněné místo faráře byl po pětiměsíční přestávce ustanoven v měsíci říjnu nový kněz, pater Jan Vlček.

Rok 1966: Pater Jan Vlček inicioval celkovou opravu kostela vně i uvnitř. Zdivo bylo okopáno a očištěno ve spárách, vše provedli zdejší lidi a nejvíc pomohli malí školáci. Pater Vlček byl nejen hlavním investorem, ale i projektantem a hlavním dělníkem. Potřebné lešení, materiál a nářadí opatřoval převážně ze svých prostředků. Zedníci byli z Milonic a Nesovic, vesměs důchodci. Pomocné práce ochotně vykonávali místní občané, muži i ženy. Do konce roku byl kostel jako nový. Na věž byl osazen nový kříž s tradiční bání. Klempířské práce provedl pan Ladislav Kuba z Hvězdlic. Do báně bylo uloženo písemné sdělení od patra Vlčka pro příští generace. Montáž na špičce věže provedli bratři Jan a Karel Fajtlovi z č. p. 55.

Autor článku: J. Štukavec

Přesunout se na začátek