Svátost eucharistie (přijímání)

„Skutečným účinkem eucharistie je proměna člověka v Boha.“ Tomáš Akvinský

Slovo eucharistie vychází z řeckého slova „eucharistein“ = děkovat. Svátost eucharistie je  mše svatá, ale pro tento článek se zaměříme především na přijímání, lámání chleba, večeře Páně, atd.

Začátkem křesťanského života je křest. Křtem se člověk stává Božím dítětem. Při svátosti eucharistie se setkáváme s Ježíšem. Připomínáme si Jeho poslední večeři, kde s učedníky (zastupující celou církev) uzavřel smlouvu, jejímž obsahem byl slib. Ti, kteří se budou podílet na Ježíšově oběti, budou se podílet i na Jeho vzkříšení. Věříme slovům, která tehdy Ježíš řekl: „Vezměte, jezte, toto je moje tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“ (Matouš 26, 26-28). Pro každého opravdového křesťana už to není jen obyčejná „oplatka“, jak si mnozí myslí. Křesťan přijímá v eucharistii Krista a stává se součástí jeho těla.

Aby se člověk mohl podílet na svatém přijímání, je třeba, aby byl pokřtěn a také aby přistoupil ke svátosti smíření a byl tak smířen s Bohem. Svátost eucharistie je svátostí opakovatelnou. Pokud se tedy připravujete k „přijímání“, připravujete se na pravidelné přijímání, ne pouze na to první.

První svaté přijímání bývá zpravidla spojeno se slavnostní mší. Následuje po přípravě, která se liší v závislosti na věku osoby. Obvykle se k přijímání připravují děti v prvním stupni základní školy. Příprava na svaté přijímání v naší farnosti probíhá ve skupině, závisí na počtu osob. Při této přípravě je cílem u dětí prohloubit jejich víru. Víru, kterou v nich vybudovali jejich rodiče s kmotrem, k tomu se zavázali při křtu dítěte. Děti se naučí základní znalosti, která jsou pro pochopení křesťanského života nezbytná a současně jsou v kolektivu svých vrstevníků, takže vytváří duchovní společenství, ve kterém mohou vzájemně sdílet své otázky.

Příprava dospělého, který byl pokřtěn, ale víru nepraktikuje, je obdobná jako příprava na křest.

Pokud chcete, aby se Vaše dítě připravilo k přijímání a přijetí svátosti eucharistii nebo máte jakékoli dotazy, můžete se informovat zde.

Zpět na stránku Svátosti

Přesunout se na začátek