Svátost biřmování

„Vždyť Duch svatý vás naučí, co je třeba říci.“ (Lukáš 12,12)

Svátost biřmování je označována za křesťanskou dospělost. K životu křesťana tak neodmyslitelně patří. Vzhledem k tomu, že vyjadřuje dospělost ve víře, měl by ji také přijmout v okamžiku určité zralosti. Biřmování dokončuje to, co započal křest, protože „kdo se nenarodí z vody a Ducha nemůže vejít do Božího království.“ (Jan 3,5). Biřmování je tak důležité jako křest.

Svátost biřmování zpravidla udílí biskup. Viditelným znamením je vkládání rukou a pomazání olejem. Nicméně i zde je mnohem důležitější ten vnitřní, neviditelný rozměr. Svátostí biřmování přijme biřmovanec dary Ducha svatého (dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti, bázně Boží). Z těchto darů pak biřmovanec čerpá pro svůj život, ukazuje svou víru. Biřmování nás pevně spojuje s celou církví, dává nám sílu, abychom dokázali šířit víru a skutečně vyznávali Krista. Abychom se nestyděli za víru. Ale především nás spojuje s Kristem. Pokud je biřmovanec dostatečně připravený a má otevřené srdce, jeho život se promění. Dary Ducha svatého se mohou projevovat v průběhu celého života, a to různými způsoby. Známe mnohá svědectví a každý má vlastní zkušenost se setkáním s Ježíšem skrze dary Ducha svatého.

K přijetí svátosti biřmování je třeba především svobodné rozhodnutí osoby. Biřmovanec také musí být pokřtěn. Vzhledem k tomu, že je biřmování symbolem křesťanské dospělosti, je doporučena hranice min. 15 let biřmovance pro přijetí svátosti. Stejně jako u křtu, je třeba mít kmotra. Je vhodné, aby to křestní i biřmovací kmotr byl stejný, ale není to povinnost. I zde má kmotr stejné povinnosti jako u křtu, tedy být nápomocen v duchovním životě biřmovance.

I svátosti biřmování předchází příprava. Příprava může být libovolně dlouhá, záleží na konkrétní farnosti, počtu biřmovanců, jejich věku. Žádná ze svátostí není omezena horní věkovou hranicí. S ohledem na možnosti, jaké byly v minulých letech je časté, že zájemci o biřmování jsou vyššího věku. Příprava probíhá zpravidla ve skupině, kde se prohlubuje víra a hledají se odpovědi na různé duchovní otázky. Otázky, na které jsme neodpověděli v tomto textu, rádi zodpovíme osobně, emailem nebo telefonicky.

Zpět na stránku Svátosti.

Přesunout se na začátek