Dopis papeže Františka biskupům

Milý bratře,

téměř měsíc uplynul od chvíle, kdy na Ukrajině začala válka, která krom toho, že ohrožuje
světový mír, je každodenní příčinou těch nejhrůznějších útrap sužovaného národa. V této
temné hodině je církev více než kdy jindy volána, aby se přimlouvala u Knížete pokoje a aby
stála po boku těm, kteří na vlastní kůži prožívají důsledky konfliktu. Na tomto místě bych
chtěl poděkovat všem, kdo velkoryse odpovídají na mé výzvy k modlitbě, postu a dobročinné
lásce.
Abych odpověděl i na četné žádosti Božího lidu, chci obě země v konfliktu zasvětit
mimořádným způsobem Panně Marii. Jak jsem již řekl na konci nedělní modlitby Anděl Páně,
na slavnost Zvěstování Páně dne 25. března, mám v úmyslu slavnostně zasvětit lidstvo,
zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Abychom o mír prosili
obnoveni Božím odpuštěním, proběhne zasvěcení v rámci kající liturgie v bazilice svatého
Petra v Římě, v 17:00 hodin. Samotný úkon zasvěcení je plánován přibližně na 18:30 hod.
Tento úkon je úkonem univerzální církve, která svěřuje budoucnost lidstva Královně míru a
v těchto dramatických chvílích přináší Bohu, skrze jeho i naši Matku, bolestný nářek všech
trpících, naléhavě volajících po ukončení násilí. Zvu Vás proto, abyste se k tomuto úkonu
připojil a svolal na den 25. března kněze, řeholníky, řeholnice a všechny věřící, ke společné
modlitbě na posvátných místech, aby z úst Božího lidu stoupala sborová a pokorná modlitba
k jeho Matce. Připojuji Vám text speciální zásvětné modlitby, abychom se ji ten den mohli
modlit v bratrském spojení.
Děkuji za Vaše pochopení a za spolupráci. Ze srdce žehnám Vám a všem věřícím, kteří jsou
Vám jako pastýři svěřeni. Kéž Vás Bůh opatruje a Panna Maria chrání. Modlete se za mne.

Bratrsky František

Přesunout se na začátek