Svátost kněžství

Ke všeobecnému kněžství jsou povolání všichni křesťané. Svátost kněžství je však specifická. Řadí se mezi svátosti společenství a nemůže ji přijmout každý křesťan. Knězem se totiž může stát pokřtěný muž za splnění dalších podmínek (např. studium na teologické fakultě). Tuto svátost ustanovil Ježíš při poslední večeři při proměnění chleba a vína.

Ježíš byl pro nás prvním knězem. Kněz tak žije po vzoru Ježíše a stejně jako on, i kněží pokládají život za druhé. Skrze svátosti slouží druhým. Bez kněží bychom totiž neměli možnost, jak získat odpuštění za naše hříchy skrze svátost smíření, kterou udělují. Stejně tak bychom nemohli přijímat eucharistii, protože by nebyl nikdo, kdo by proměňoval chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše.

Svátost kněžství se uděluje pouze jednou a má tři stupně – jáhenství, kněžství a biskupství. Každý z těchto stupňů se udílí svěcením. Tuto svátost uděluje pouze biskup.

Přesunout se na začátek